من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۹ مهر ۱۴۰۱

بازدید :
1548

جهت یابی با ساعت

با كمك یك ساعت عقربه دار می توان راستای شمال - جنوب را مشخص کرد. ساعت خود را در مقابل چشمان خود نگه دارید و آن را طوری بچرخانید و بدست بگیرید كه نوك عقربه ساعت شمار به سمت خورشید گرفته شود.

در این حالت نیمساز زاویه بین عقربه ساعت شمار و عدد 12 بر روی ساعت، راستای جنوب را مشخص می كند و جهت مخالف آن راستای شمال را نشان می دهد.

البته باید در نظر داشته باشید كه این قاعده در نیمكره شمالی و بین محدوده 5/23 N تا 5/66 N درجه به این صورت است و در نیم كره جنوبی بین محدوده 5/23 S تا 5/66 S درجه كاملا برعكس است.

یعنی در هنگام تعیین راستای شمال و جنوب باید عدد 12 بر روی ساعت را به طرف خورشید گرفته و نیمساز زاویه بین عدد 12 و عقربه ساعت شمار راستای شمال را نشان می دهد.

یكی از نكاتی كه باید توجه داشته باشید این است كه اگر ساعت شما بر روی ساعتی غیر از ساعت واقعی (زمانی كه ساعت رسمی كشور را برای استفاده از روشنایی روز یك ساعت جلو می برند) تنظیم است باید نیمساز زاویه بین عقربه ساعت شمار با عدد 13 یا همان 1 را در نظر بگیرید.

جهت یابی با ساعت

جهت یابی با ساعت


جهت یابی با ساعت دیجیتالی
اما خیلی از مردم دارای ساعت دیجیتالی هستند. در این شرایط برای تعیین جهت كافی است كه ساعت را خوانده و سپس روی كاغذ ساعتی عقربه دار كه همان ساعت را نشان می دهد رسم كنید و در همان لحظه بدون اینكه وقت را صرف كنید با استفاده از این ساعت كاغذی طبق مراحل بالا راستای شمال - جنوب را پیدا كنید.

جهت یابی در هوای مه آلود
در هوای مه آلود و هنگامی كه تنها هاله ای از خورشید در آسمان مشخص است و جایگاه آن بخوبی قابل تشخیص نیست می توانید از روش بالا استفاده کنید. در این حالت كافی است كه یك تكه چوب نازك داشته باشیم و آن را بصورت قائم در زمین فرو كنیم و سایه آن در روی زمین هم راستا با جهت تابش خورشید بر روی زمین می افتد كه نوك سایه دقیقا در جهت مخالف خورشید قرار می گیرد. حال كه جایگاه خورشید مشخص شده است می توان از روش شرح داده شده راستای شمال - جنوب را مشخص كرد.

ریپورثاژریپورتاژ اگهیتبلیغات ریپورتاژرپرتاژریپورتاژ خبری