من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

بازدید :
1040

دعاهایى كه در راه و منازل باید خواند

در حدیث معتبر دیگر منقول است كه دو كس آمدند به خدمت ‏حضرت رسول (ص) گفتند: ما مى‏خواهیم براى تجارت به شام برویم. حرزى به ما تعلیم ده كه در راه بخوانیم. فرمود: چون در منزلى فرود آیید و نماز خفتن بكنید، بعد از نماز، پهلو را به رختخواب بگذارید و تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام بخوانید. پس آیة الكرسى بخوانید. چون چنین كنید، تا صبح محفوظ مى‏مانید. چون ایشان روانه شدند، جمعى از دزدان از عقب ایشان رفتند. چون فرود آمدند و نماز خفتن كردند و خوابیدند و تسبیح حضرت فاطمه و آیة الكرسى را خواندند. پس دزدان غلام خود را فرستادند كه ایشان را خبر بگیرد و چون به نزد ایشان آمد، دو دیوار دید كه از ایشان اثرى نیافت. چون به دزدان خبر داد، ایشان آمدند و همین حال را مشاهده كردند. چون صبح شد به نزد ایشان آمدند و پرسیدند كه شما دیشب در كجا به سر بردید؟ گفتند: در همین موضع. گفتند: ما آمدیم به تفحص شما و به غیر از دو دیوار چیزى ندیدیم. شما قصه خود را به ما نقل كنید. ایشان گفتند: ما در وقت ‏خوابیدن به تعلیم حضرت رسول صلى الله علیه و آله و سلم تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام و آیة الكرسى خواندیم. دزدان گفتند: بروید كه دزدى بر شما دست نخواهد یافت.

دعاهایى كه در راه و منازل باید خواند

دعاهایى كه در راه و منازل باید خواند


ریپورثاژریپورتاژ اگهیتبلیغات ریپورتاژرپرتاژریپورتاژ خبری