من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

بازدید :
1027

دفع نحوست‏هاى سفر به تصدق و دعا





در حدیث صحیح از حضرت صادق (ع) منقول است كه تصدق كن و در هر روز كه خواهى سفر برو.

در حدیث صحیح دیگر منقول است كه از آن حضرت پرسیدند: آیا كراهت دارد سفر كردن در روزى از روزها، مثل چهارشنبه و غیر آن؟ فرمودند: افتتاح سفر خود به تصدق كن و هر وقت كه خواهى به در رو.

در حدیث صحیح دیگر منقول است كه ابن ابى عمیر گفت: من در علم نجوم نظر مى‏كردم و طالع را مى‏شناختم و در خاطرم مى‏خلید (به ذهنم وارد مى‏شد) در بعضى از ساعات بعضى از كارها را اختیار كردن. در این باب به خدمت ‏حضرت امام موسى (ع) شكایت كردم. فرمود: هرگاه در دل تو چیزى بیافتد تصدق كن بر اول مسكینى كه مى‏بینى، و برو كه حق تعالى ضرر آن را از تو دفع مى‏كند.

در حدیث دیگر از حضرت صادق (ع) منقول است كه هر كه در اول روز تصدق بكند، حق تعالى نحوست (شومى، نامباركى) آن روز را از او دفع مى‏كند.

در حدیث دیگر منقول است كه چون حضرت امام زین العابدین (ع) به بعضى از مزرعه‏هاى خود مى‏خواستند بروند، مى‏خریدند سلامتى خود را از خدا به آن چه میسر مى‏شد از تصدق و این تصدق را در وقتى مى‏دادند كه پا در ركاب مى‏گذاشتند و چون خدا آن حضرت را به سلامت ‏برمى‏گردانید، شكر و حمد الهى مى‏كردند و تصدق مى‏كردند به آن چه میسر مى‏شد.

در حدیث ‏حسن منقول است كه عبدالملك به خدمت ‏حضرت صادق (ع) عرض كرد: من مبتلا به علم نجوم شده‏ام و گاهى مى‏خواهم پى كارى بروم و به طالع نظر مى‏كنم، مى‏بینم كه در طالع شرى هست. مى‏نشینم و ترك رفتن مى‏كنم و اگر طالع نیك مى‏بینم، مى‏روم. حضرت فرمود: آن حاجت ‏برآورده مى‏شود. آیا حكم به نجوم مى‏كنى؟ گفت: بلى. فرمود: كتاب‏هاى نجومت را بسوزان.

سید بن طاوس رحمة الله روایت كرده است: چون خواهى متوجه سفرى شوى، در چند وقت كه سفر كردن در آن اوقات كراهت دارد، پیش از متوجه شدن سفر سوره حمد و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق و آیة الكرسى و سوره انا انزلناه و آخر آل عمران: ان فى خلق السموات و الارض... را تا آخر سوره بخوان.

دفع نحوست‏هاى سفر به تصدق و دعا

دفع نحوست‏هاى سفر به تصدق و دعا


ریپورثاژریپورتاژ اگهیتبلیغات ریپورتاژرپرتاژریپورتاژ خبری