من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

جمعه ۰۸ بهمن ۱۴۰۰

امامزاده های شهر دلیجان

امامزاده سلیمان
بقعه امامزاده سلیمان در قرن هفتم هجری با معماری 8 ضلعی، گنبد دو پوش و مصالح خشت و گل در شهر قدیمی نراق ساخته شده استهمچنین در دوره صفویه کاشی‌کاری گنبد، نما کاری آجر و صحن شرقی به این بقعه اضافه ...
امامزاده یحیی
بقعه امامزاده یحیی با قدمت بیش از 700 سال از آثار دوره سلجوقیان و یکی از قدیمی‌ترین بناهای آجری شهر نراق به شمار می‌آیداین بقعه در غرب شهر تاریخی نراق و در نزدیکی بقعه امامزاده سلیمان قرار ...