من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۰

قلعه های شهر مرند

قلعه مانداگارانا
این قلعه در قسمت شرقی شهر مرند واقع شـده و آثار بجای مانده از آن نشان میدهد که این قلعـه در هزاره چهارم قبل از میلاد یعنی ۶۰۰۰ سال پیش بنا گردیده است و لادیمیرمینورسکی این قلعه را ازنوع قلعه های ...