من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

شنبه ۰۹ مهر ۱۴۰۱

سفارت تركيه

(Turkey embassy) سفارت تركيه
نام سفارت تركيه
پایتخت تركيه آنكارا
تلفن ‏‏‏‏۳۵۹۵۱۱۰۰‏‏، ‏۳۳۱۱۵۲۹۹‏، ‏۳۳۱۱۸۹۹۷‏، ‏‏۳۳۱۱۱۲۰۲‏‏
فکس ‏۳۳۱۱۷۹۲۸‏
روز و ساعت کاری سفارت تركيه یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲/۳۰- ۹/۳۰‏
آدرس سفارت تركيه فردوسی- چهارراه ‏استانبول‏