من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت تركيه

(Turkey embassy) سفارت تركيه
نام سفارت تركيه
پایتخت تركيه آنكارا
تلفن ‏‏‏‏۳۵۹۵۱۱۰۰‏‏، ‏۳۳۱۱۵۲۹۹‏، ‏۳۳۱۱۸۹۹۷‏، ‏‏۳۳۱۱۱۲۰۲‏‏
فکس ‏۳۳۱۱۷۹۲۸‏
روز و ساعت کاری سفارت تركيه یکشنبه تا پنجشنبه Û±Û²/Û³Û°- Û¹/۳۰‏
آدرس سفارت تركيه فردوسی- چهارراه ‏استانبول‏