من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

سفارت حافظ منافع ‏خارجی(آمریکا)
‏در سفارت ‏سوئیس

( embassy) سفارت  حافظ منافع ‏خارجی(آمریکا)<br/> ‏در سفارت ‏سوئیس
نام سفارت حافظ منافع ‏خارجی(آمریکا)
‏در سفارت ‏سوئیس
پایتخت حافظ منافع ‏خارجی(آمریکا)
‏در سفارت ‏سوئیس
تلفن ۲۲۵۴۲۱۷۸‏، ‏۲۲۵۶۵۲۷۳
فکس ‏۲۲۵۸۰۴۳۲‏
روز و ساعت کاری سفارت حافظ منافع ‏خارجی(آمریکا)
‏در سفارت ‏سوئیس
یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۸
آدرس سفارت حافظ منافع ‏خارجی(آمریکا)
‏در سفارت ‏سوئیس
خیابان پاسداران- خیابان ‏گلستان پنجم- نبش ‏پایدارفر- پلاک Û³Û¹‏