من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱

سفارت فرانسه

(France embassy) سفارت فرانسه
نام سفارت فرانسه
پایتخت فرانسه پاريس
تلفن ۸\۶۶۷۰۶۰۰۵، ۶۴۰۹۴۰۰۰
فکس ‏۶۴۰۹۴۰۹۳‏، ‏۶۶۷۰۶۵۴۳
روز و ساعت کاری سفارت فرانسه یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸/۳۰‏
آدرس سفارت فرانسه خيابان نوفل لوشاتو- ‏پلاک ۶۶-۶۴‏‏