من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱

سفارت واتيكان

(Vatican embassy) سفارت واتيكان
نام سفارت واتيكان
پایتخت واتيكان واتيكان
تلفن ‏۶۶۴۰۳۵۷۴‏
فکس ‏۶۶۴۱۹۴۴۲‏
روز و ساعت کاری سفارت واتيكان شنبه تا چهارشنبه Û±Û³/Û³Û°- Û¸/۳۰‏
آدرس سفارت واتيكان خيابان نوفل لوشاتو- ‏نبش چهارراه رازي- ‏پلاک۸۴‏