من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید :
1779

خانه مسعودی
امتیاز (0 از 10) از مجموع 0 رای

ِیكِی از خانه‌هاِی باقِی مانده از محله شاهزادگان، خانه مسعودِی است. تارِیخ اِیجاد اِین اثر ارزشمند بر كتِیبه‌اِی كه در كنار ورودِی شاه‌نشِین طبقه همكف نصب شده، سال 1290 هجرِی قمرِی را نشان مِی‌دهد كه مبِین قدمتِی بِیش از 130 سال است. خانه مسعودِی با مساحت 1332 مترمربع در 2 طبقه ساخته شده است. در هر طبقه ِیك اتاق اصلِی وجود دارد و در طرفِین آن چند اتاق فرعِی قرار گرفته كه در انتهاِی هر كدام از اِین اتاقها ِیك اتاقك انبارِی و پستو ساخته شده است. مهمترِین قسمت اِین اثر تارِیخِی، اتاق شاه‌نشِین طبقه همكف است. تمامِی سقف و دِیواره‌هاِی اِین اتاق پوشِیده از گچبرِی‌ها، آِیِینه‌كارِیها و نقاشِی‌هاِیِی با روش رنگ و روغن شامل: نقوش گِیاهِی و انسان است. همچنِین تصاوِیرِی از پادشاهان اِیران باستان (برگرفته از شاهنامه فردوسِی) تا دوره قاجارِیه كه با شِیوه گراور اِیجاد شده‌اند، در حاشِیه فوقانِی دِیوارهاِی اِین اتاق و در مِیان نقوش گچبرِی شده به صورت قاب‌هاِیِی كوچك قرار گرفته‌اند.ِیكِی از اِین تصاوِیر، طرحِی است از شاهزاده‌اِی قاجارِی كه كاغذِی در دست دارد كه بر روِی آن نوشته شده است: <نامه خسروان> و در بالاِی تصوِیر، عبارت گردآورنده اِین داستان، جلال‌پور فتحعلِیشاه قاجار به خط نستعلِیق نوشته شده است. از دِیگر مشخصات اِین اثر مِی‌توان به موارد زِیر اشاره كرد: سقف تمامِی اتاقها به جز اتاق شاه‌نشِین طبقه همكف لمه‌كوبِی شده است، پنجره‌هاِی ارسِی اِین بنا در گذشته‌اِی نه چندان دور توسط مالكان بنا تعوِیض و پنجره‌هاِی ساده به جاِی آنها كار گذاشته شده است، آجركارِیهاِی سردر ورودِی شاه‌نشِین طبقه‌هاِی همكف و اول از دِیگر عوامل تزِیِینِی اِین بنا محسوب مِی‌شود، دِیواره‌هاِی حِیاط با طاقنماهاِی متعدد مزِین شده است.‌ اِین بنا نمونه بارزِی است از دوره‌اِی كه فرهنگ و معمارِی اِیران تحت تاثِیر فرنگ رفتگان قرار گرفته است و نفوذ فرهنگ و معمارِی غرب در معمارِی اِیران در سطحِی‌ترِین لاِیه آن ِیعنِی تزِیِینات معمارِی جلوه‌گر مِی‌شود

خانه مسعودی

خانه مسعودی

ادرس خانه مسعودی

تویسرکان- خیابان امیرکبیر- خیابان مایل جهت مشاهده آدرس خانه مسعودی ، می توانید از نقشه زیر استفاده کنید


نصاویر خانه مسعودی

نقشه خانه مسعودی

نظرات شما در مورد خانه مسعودی


عمارت های ایران عمارت های شهر تویسرکان عمارت های استان همدان