من توریستم بزرگترین پرتال گردشگری

پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲

بازدید :
61

وارد کردن و حمل داروهای غیر مجاز
دولت امارات در مورد حمل و وارد کردن داروهای ممنوعه قوانین بسیار سخت گیرانه ای دارد. لیست این داروها را در زیر ارایه می کنیم. مواظب باشید که اگر مجبورید این داروها را با خود حمل کنید و این داروها را باید حتما مصرف کنید نسخه پزشکتان را ختما با خود همراه داشته باشید البته نسخه باید معتبر و تایید شده باشد. در صورتی که مسافران با همراه داشتن داروهای مورد اشاره به همراه نسخه معتبر و تأیید شده در فرودگاه های امارات با مشکلی برخورد نمودند سریعا باید با سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی و یا کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی تماس حاصل نمایند. بر اساس این گزارش فهرست داروهای ممنوعه عبارتند از متادون، فنتانیل، مورفین، پتیدین، کدئین، دکسترومتورفان، فنوباربیتال، باربیتالها، دیفنوکسیلات، آمفتامینها، متیل فنیدیت، مپربامات، آتینامات، پنتازوسین، آلپرازولام، کلنازپام، کلوبازام، دیازپام، استازولام، فلورازپام، لورازپام، میدازولام، اگزازپام، تمازپام، کلودیازپوکساید، استامینوفن کدئینه، آلپرازولام، آمانتادین، آمی تریپتیلین، آسپرین کدئینه، آتراکوریم، باکلوفن، بی پریدین، بی پریدین (قرص)، کلونازپام، دکسترومتورفان، کلرپرومازین، کلیدینیم سی، کلومیپرامین، دیازپام، دیفنوکسیلات، دکسپین، فلووکسامین، فلوکستین، فلوفتازین، فلوفنازین، هالوپریدول، هیدروکسی زین، ایمی پرامین، کتامین، لیتیوم کربنات، لورازپام، مپروبامات، متوکاربامول، میدازولام، نورتریپتیلین، اگزازپام، پانکورونیوم، تونیم کمپاند، پریمیدون، پروپوفول، رمیرون، تیوپنتال، تیوریدازین، تیوتیکس، ترامادول، تری فلوپرازین، تری هگزیفنیدیل، تریمیپرامین، والپروات سدیم.